Chutné krabičky - funkční krabičková dieta

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

Prodávající: Romana Cejnarová sídlem Dlouhá 195/17, 417 41 Krupka, IČ 76606945.

Kupující: je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

Zboží: jsou produkty Prodávajícího z řady Chutné krabičky = balená chlazená jídla odpovídající různým kalorickým hodnotám.

Ceník: vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.chutnekrabicky.cz.

Kupní cena: je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

Zboží: jsou produkty Prodávajícího z řady Chutné krabičky = balená chlazená jídla odpovídající různým kalorickým hodnotám.

II.

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu, nebo osobě Kupujícím určené. Pokud je Kupujícím určeno odevzdání Zboží bez osobního předání , má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 2. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální  o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.chutnekrabicky.cz.
 3. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží (jídelníček). Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím etikety umístěné u Zboží.
 4. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 5. Zboží musí být spotřebováno do druhého dne od převzetí. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.

III.

 1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu dle čl. IV těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.). 
 3. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména změna místa dodání Zboží, množství či skladby Zboží, změna způsobu hrazení Kupní ceny Zboží, zrušení objednávky Zboží, ve lhůtě nejpozději  3 dny přede dnem dodání Zboží. Změnám, o kterých je Prodávající informován v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nemusí být z objektivních důvodů ze strany Prodávajícího vyhověno. Neprovedení Kupujícím požadované změny v kratším termínu nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu Kupní cenu Zboží a nezakládá ani Kupujícímu právo na slevu z Kupní ceny, reklamaci Zboží nebo jinou případnou kompenzaci ze strany Prodávajícího.
 4. Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny na emailu info@chutnekrabicky.cz a nebo na telefonním čísle +420 775 675 728 a nebo na telefonním čísle +420 606 900 612. Zboží je možno objednat kromě výše uvedeného emailu a telefonních čísel také prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího www.chutnekrabicky.cz.
 5. Objednávky, změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 15.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.
 6. Objednávky, změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 15.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne.
 7. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího.

IV.

 1. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 2. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře. 
 3. V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil.
 4. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 5. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 6. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

V.

 1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 2. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. 9. 2016.